სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება 2011  წელს ჩამოყალიბდა, როგორც უნივერსიტეტის ერთერთი ცალკეული ერთეული. საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების მთავარი უფლებამოვალეობაა ხელი შეუწყოს საქართველოს ფარგლებს გარეთ სხვადასხვა სტუდენტურ და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას. ორგანიზებას უწევს სტუდენტთა გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობას, სხვადასხვა მოკლევადიან გაცვლებს, სასტიპენდიო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას და კონსულტაციებს, ზამთრისა და ზაფხულის სკოლებს, კულტურული და სამეცნიერო ერთობლივი ღონისძიებების ჩატარებას.

საზღვარგარეთთან ურთიერთობის მიმართულების უმთავრესი პრიორიტეტია საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებთან ურთიერთთანამშრომლობის ხელშწყობა, მემორანდუმების გაფორმება და საერთაშორისო პროექტებში ჩართვა. 

  

 

სწრაფი წვდომის ბანერები