აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კითხვარის ანალიზი – 2019

 

მოწვეული და აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგების ანალიზი – 2019

 

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის  შედეგები – 2018

 

აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგები – 2018

 

აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგები – 2018

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგები – 2018

 

ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის  აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგები – 2018
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის შედეგები – 2018
ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები 2013-2018
შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნის ანალიზი-2016

 

აგრონომიის საბაკალავრო  პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები-2016
აგროტექნოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის  კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები – 2018
შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნის ანალიზი

 

ქართულ ენაში მომზადების სგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტურობის კვლევა – 2018
შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნის ანალიზი – 2018

 

300 კრედიტიანი დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული
საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შრომის ბაზრისა და დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზი
 

სწრაფი წვდომის ბანერები