ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის გამოკითხვის შედეგები – 2018 
ბიზნესის  ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის გამოკითხვის შედეგები – 2018  

 

აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამის გამოკითხვის შედეგები – 2018
აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის გამოკითხვის შედეგები – 2018

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გამოკითხვის შედეგები – 2018

 

ბიზნეს ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამის გამოკითხვის შედეგები – 2018

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის გამოკითხვის შედეგები – 2017
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის გამოკითხვის შედეგები – 2018
ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები 2013-2018
შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნის ანალიზი-2016

 

აგრონომიის საბაკალავრო  პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები-2016
აგროტექნოლოგიის  სამაგისტრო პროგრამის  კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შედეგები – 2018
შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნის ანალიზი

 

ქართულ ენაში მომზადების სგანმანათლებლო პროგრამის ეფექტურობის კვლევა – 2018
შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნის ანალიზი – 2018

 

300 კრედიტიანი დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული
საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის შრომის ბაზრისა და დამსაქმებლების მოთხოვნების ანალიზი
 

სწრაფი წვდომის ბანერები