სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა გზამკვლევი

(2018-2019 სასწავლო წელი)

წინამდებარე ,,სტუდენტთა გზამკვლევი“ შედგენილია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებიდან ამონარიდების სახით (აქტების სრული ვერსია გზამკვლევის დანართების სახით განთავსებულია საიტზე – www.sjuni.edu.ge)

 1.  სჯსუნი-ს სასწავლო პროცესში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებებ

 2. სტუდენტთა ჩარიცხვის წესები და შიდა მობილობა
 3. საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

 4. კრედიტების მოპოვების წესი
 5. საბაკალავრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

 6. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

 7. სადოქტორო ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

 8. სემესტრული გადასახადი და სტუდენტთა საუნივერსიტეტო დაფინანსება

 9. სტუდენტის დატვირთვა და აკადემიური რეგისტრაცია

 10. სტუდენტის სწავლის შედეგი და შეფასება

 11. გამოცდების ჩატარების წესი

 12. კვალიფიკაციის მინიჭება და დიპლომის გაცემა 

 13. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება 

 14. სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტა

 15. სტუდენტის უფლება – მოვალეობები

 16. პლაგიატზე რეაგირების მექანიზმები

 17. სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემა

სწრაფი წვდომის ბანერები