მართვის ორგანოები

                                                                   მაკა ბერიძე

დაიბადა 1974 წლის 19 ოქტომბერს
განათლება:
2008-2010 ww.თსუ-ის დოქტორანტურა, ქართველური ენათმეცნიერების სადოქტორო პროგრამა;
მინიჭებული ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
1996-1999 წწ.თსუ-ის ასპირანტურა;
1991-1996 ww.თსუ-ის მესხეთის ფილიალი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა – ფილოლოგი.
1სამეცნიერო დისერტაციის თემა:
„ორენოვნების საკითხი საქართველოში ჯავახეთის მაგალითზე“, თბილისი, 2010 წელი.
2. აკადემიური თანამდებობა:
2011 წლიდან დღემდე – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
 3. სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
ქართველური ენათმეცნიერება, სოციოლინგვისტიკა, მულტილინგვური განათლება, ქართველი ერის ენობრივ-კულტურული ისტორია…
4. სამსახურებრივი გამოცდილება (/პროექტებში მონაწილეობა):
2014 – 2017 წ.წ.  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში;
2011-2012 წ.წ. , ასევე 2013-2014 წ.წ.- სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;
2012-2013 წწ. – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი;
2011 წლის მარტიდან სექტემბრამდე – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი;
2017 წლიდან დღემდე – საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის პროექტის “დებატების ახალგაზრდული კლუბების ქსელის” კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;
2011 ნოემბერი-დეკემბერი –     საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და                  ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი -პროექტის `ბილინგვური სკოლების დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთა გადამზადება~, `ბილინგვური სკოლების საბაზო საფეხურის   პედაგოგთა გადამზადება~მწვრთნელი (ტრენერი).
2011 წ. ივნისი-ივლისი – საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და                       ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი-`არაქართულენოვანი სკოლების ქართული ენის მასწავლებელთა გადამზადება~, ტრენერი;
2008-2010 წწ. – სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია `ტოლერანტისსაზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კოორდინატორი;
2006-2008 წწ. – ახალციხის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი, არაქართველთათვის    ქართული ენის კურსები, ტრენერი;
2006-2007 წწ. – განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და ეუთოს ეუუკი , არაქართულენოვანი სკოლების ქართული ენის მაწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარების ტრენერი;
2003-2006 წწ – პროექტის `ქართული ენის სწავლების ხელშეწყობა ჯავახეთის საჯარო მოხელეთათვის~, (ახალქალაქის გამგეობისა და მერიის არაქართველ თანამშრომელთათვის), ქართული ენის ტრენერი;
2001-2006 წწ –      თსუ-ის ჯავახეთის ფილიალის პედაგოგი;
1997 წლიდან 2011 წლამდე – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი.
5საერთაშორისო პროექტები:

  • საქართველოსგანათლებისდამეცნიერებისსამინისტრო,ევროკომისიის ჰუმანიტარული მისია, ASB-ს პროექტი-კატასტროფებისრისკებისშემცირებასკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებებში) ფარგლებში განხორციელებული პროექტის ტრენერი(სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი);
  • ტემპუსის პროექტის (Development of an International Model for Curricular Reform in Multicultural Education and Cultural Diversity)მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების კურიკულუმის – მკვლევარი;
  • ტემპუსის პროექტისბილინგვური მასწავლებლის მომზადების ხელშეწყობა საქართველოსა და უკრაინაში,მკვლევარი; პროექტის ფარგლებში მომზადებული სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი.
  • UNISEF–UNITE FOR CHILDREN-ის, ესტონეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს (INNOVE – FOUNDATION) დაფინანსებით სასწავლო ტური ესტონეთში.
  • სასწავლო ტური თემაზე: უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება, ამერიკის კონგრესის დაფინანსებით პროგრამა „ღია სამყაროს“ ფარგლებში (აშშ., ტეხასის შტატი, ქალაქი სან-ანტონიო).

6. გადამზადების კურსები (ტრენინგები/სემინარები):
2017 წელი – სამოქმედო, პრაქტიკული კვლევა, პროექტი – „ახალგაზრდული ჯგუფების მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი განვითარებისთვის,ააიპ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი.
2016 აპრილი -2017 სექტემბერი – განათლება უსაფრთხოებისათვის, კატასტროფების რისკების შემცირება ინკლუზიური მიდგომით, ევროკავშირის ჰუმანიტარული მისია, საქართველოს ASB.
2013 წ. 10-12 დეკემბერი, უკრაინა – მულტილინგვური განათლების სამაგისტრო პროგრამის კურსების სილაბუსების შემუშავება, ტემპუსის პროექტი.
2013 წ. 18-20 თებერვალი, უკრაინა – სწავლების თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები, ტემპუსის პროექტი.
2011 წ. დეკემბერი – `გაეროს რეზოლუციის ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ განხორციელება~, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, პროექტი – `ქალები ერთიანდებიან კონფლიქტებს მიღმა~.
2010 წელი, ბათუმი – ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის შემუშავებაარაქართველ პირველკურსელთათვის, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ცენტრისა და თსუ-ის ერთობლივი პროექტი.
2010 წელი, ბაკურიანიბილინგვური სწავლების ოთხი ტრენინგ-პროგრამა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ცენტრის ორგანიზებული.
2008 წლის ნოემბერი, ახალციხე – განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სემინარი ანდრაგოგიის საკითხებში.
2005-2006 წწ.ახალქალაქი – პროექტის `ქართული ენის სწავლება არაქართველი აბიტურიენტებისათვის~ორი სემინარი.
2005-2006 წწ. ბაკურიანი – არაქართული სკოლების ქართული ენის მასწავლებელთა გადამზადება, სამი სემინარი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ეუთოს ეუუკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.
2001-2003 წწ. ბორჯომი -არაქართველი პირველ-მეორეკურსელთათვის ქართული ენის სწავლება, ოთხი სემინარი.
2001 წლის 2-6 აპრილი – სკოლამდელი განათლების პედაგოგთა მომზადება, საერთაშორისო პროგრამის „ნაბიჯ-ნაბიჯ“ ფარგლებში.
2001 წლის თებერვალიმასწავლებელთა კვლევა, „ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მეგაპროექტისფარგლებში.
2001 წლის იანვარი – კურიკულემის განვითარება, „ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მეგაპროექტისფარგლებში.
2000 წლის დეკემბერი-სტუდენტისა და მასწავლებლის პრაქტიკა, აკრედიტაცია და ლიცენზირება, „ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მეგაპროექტისფარგლებში.
2000 წლის სექტემბერი-მასწავლებელთა განათლების ახალი პოლიტიკის დაგეგმვა-ხელშეწყობა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები – არსებული ვითარება, პრობლემები, ძირითადი მოსაზრებები რეფორმებთან დაკავშირებით,„ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მეგაპროექტისფარგლებში.
მონოგრაფიები, გამოცემები:
1.დიალექტი და მხატვრული ნაწარმოების ენა, გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2017
2.თანამედროვენი, 1, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2017;
3.ბილინგვიზმის საკითხი საქართველოში ჯავახეთის მაგალითზე,გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2016;
4.ქართულ-თურქულ-რუსული სასაუბრო (თანაავტორები: მერაბ ბერიძე, ელისო ბჟალავა), ახალციხე, 2010.
5.ქართული ენა, მასწავლებლის წიგნი (თანაავტორები: ნათელა მელიქიძე, თამარ ლობჟანიძე), პირველი კლასის ქართული ენის სახელმძღვანელო არაქართულენოვანი სკოლებისათვის, რეკომენდებული ეროვნული სასწავლო გეეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ, გამომცემლობა „გაენათი“, თბილისი, 2007;
6.ქართული ენა, მოსწავლის სამუშაო რვეული (თანაავტორები: ნათელა მელიქიძე, თამარ ლობჟანიძე), პირველი კლასის ქართული ენის სახელმძღვანელო არაქართულენოვანი სკოლებისათვის, გამომცემლობა „გაენათი“, თბილისი, 2007;
სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:
1.დიგლოსია ჯავახეთის ენობრივი სიტუაციის მაგალითზე, დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXVI, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2017.
2.ქართულთურქული ენობრივი კონტაქტების შესწავლისათვის,საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარის შრომები, 2017.
3.მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ანალიზი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 21, ახალციხე, 2017.
4.გრამატიკის გააზრება (თანაავტორი მ. ბერიძე), მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გორი, 2016.
5.ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სვეტლანა ადამიას მიერ წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის „ორპირიან და ორვალენტიან ზმნურ ფორმათა სრული პარადიგმა (სამწიგნობრო ქართულსა და ქართველურ დიალექტებში)“ოპონენტი.
6.ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლადსოფიო ვეკუას მიერ წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ოპონენტი
7.დიალექტი და თანამედროვე პროზის ენა, დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, XXXVI, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2016.
8.განათლების ენამისი მნიშვნელობა და ბილინგვური განათლების პერსპექტივები სამცხეჯავახეთში, (თანაავტორი:ლალი ბერიძე), საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი`ბილინგვური განათლება~, 2016 წელი.
9.ახალციხეში გაბრწყინებული ნაპერწკალი,გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“, 2016 წლის 18 მაისი.
10.სამყაროპოეზიის სავანე,ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 10, 2016.
11.პოეტური სინტაქსისათვის,ნაწილი პირველი,ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 7, 2016
12.ლექსს მიღმა,ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“,, 7, 2016.
13.წარდგენილია ნობელის პრემიაზე, ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 6, 2016
14.გაფერმკრთალებული მხატვრული საფარველი, ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 5, 2016;
15. „მე რომ მინდა, ისე არა ვარმაგრამ მტერს რომ უნდაარც ისე ვარ~ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“,, 4, 2016.
16.„კაი ყმა და სავსე კაცი“,ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 3, 2016
17.თანამედროვე ქართული პოეზიის ენისათვის („ცისკარი 1852“), წერილი მეორე, ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 3, 2016;
18.თანამედროვე ქართული პოეზიის ენისათვის („ცისკარი 1852“), წერილი პირველიყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 2,2016
19.`თინათინი _ კავკასიის ავაზა~ყოველთვიური ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული და საზოგადოებრივი ჟურნალი„არავი“, 2, 2016
20.`წინააღმდეგი ვარ ავტორიტარიზმისა მეცნიერებაში,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 5, 2016.
21.`მესხები – ძალიანუცნაურიხალხია~,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის მაისი
22.სტამბოლის ქართველ კათოლიკეთა სავანეში,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2017წლის აპრილი.
23.„მე იქ უფრო ძლიერად მიყვარდა ქართველები“,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის მარტი.
24.რათურქიმესხებიჩვენქართველები ვართ~ (`ხსნა~),გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2017წლის თებერვალი.
25.ვუთხრათ არა ტერმინს „თურქი-მესხი“, არსებობს მხოლოდ მესხი! ქართველი!გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2017წლის იანვარი.
26.ყრილობაზე და ყრილობის შემდეგ,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის დეკემბერი.
27.მაჰმადიან მესხთა პრობლემებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის ნოემბერი.
28.ერთი წერილის კვალდაკვალ,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის ოქტომბერი.
29.მესხეთიდან გასახლების ისტორია ზოგიერთი სახელმწიფოდო კუმენტის მიხედვით, გაზეთი „ლიტერატურული მესხეთი“, 2016წლის სექტემბერი.
30.უნივერსიტეტის განვითარების მისიით, 7, სექტემბერი, 2016 წ.
31.ახალი პროგრამა ბილინგვური განათლების მოდულით, გაზეთი „მესხეთის უნივერსიტეტი“,   6, ივნისი, 2016 წ.
32.პროგრესის უნივერსიტეტში აბიტურიენტთა ინტერესების კვალდაკვალ, გაზეთი „მესხეთის უნივერსიტეტი“,   2, თებერვალი, 2016 წ.
33.მონატრებული კონტაქტები,გაზეთი„ლიტერატურული მესხეთი“, 2016 წლის აგვისტო.
34.გულანში“ სამეცნიერო სტატიების წარმოდგენისა და გამოქვეყნების ახალი სტანდარტები,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 18, 2015;
35.იუბილეს შემაჯამებელი დღე,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 18, 2015.
36.ეროვნულ გმირთა სახეები პოეტის სამყაროში,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“17, 2015.
37.მასწავლებლის მომზადების ზოგიერთი ასპექტი, (თანაავტორი: ირმა ქურდაძე), მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის~ განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება~ მასალები, გორი, 2015.
38.მულტილინგვური განათლება საქართველოს კანონმდებლობის კონტექსტში,მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის `განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება~ მასალები, გორი, 2015.
39.სამეცნიერო საქმიანობა – ტრადიციის გაგრძელება და განახლება,გაზეთი„მესხეთის უნივერსიტეტი“, 2015 წლის, მარტი;
40.მასწავლებელთა კონფერენცია,საქართველოს რესპუბლიკა“, 2015 წლის 10 იანვარი.
41.თემურ ჭკუასელის მხატვრული ენის ზოგიერთი თავისებურება, სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 2015;
42.მესხეთში ჩამოსახლებულ მთიულთა ზოგიერთი თავისებურება,სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 16, 2015.
43.ქართული მეცნიერების განვითარებისა და სამხრეთ საქართველოს გაძლიერებისათვის, გაზეთი „მესხეთის უნივერსიტეტი“, ნოემბერი, 2015წ.
44.მრავალმხრივი მნიშვნელობის სამეცნიერო კონფერენცია (საქართველოს ონომასტიკოსების საეტაპო შეხვედრა სამცხე-       ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში), გაზეთი „მესხეთის უნივერსიტეტი“, 6, ივლისი, 2014 წ.
45.მხატვული ტექსტის სწავლების თავისებურებები მშობლიურსა და მეორე ენაზე (თანაავტორი: მზევინარ მჟავანაძე),საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები:პრობლემები და გამოწვევები“ მასალები, ბათუმი, 2011 წელი.
46.ბილინგვურ განათლებამდე,საერთაშორისო სამეცნიეროჟურნალი `ბილინგვური განათლება~, თბილისი, 2010 წელი.
47.მხატვრული ტექსტის სწავლების თავისებურებები,ჟურნალი `ბილინგვური განათლება~, 2010 წელი.
48.ენობრივი სიტუაციები ტიპოლოგიური თვალსაზრისით, 1, სამეცნიერო ჟურნალი„გულანი“, 2007 წელი.
49.ბილინგვიზმთან დაკავშირებული რამდენიმე ფსიქოლოგიური პრობლემა ჯავახეთში,პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `ინტელექტი~, 2, თბილისი,
50.ორენოვნება ჯავახეთში ტიპოლოგიური თვალსაზრისით,შრომები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, I, ახალციხე-თბილისი, 2006,
51.სოციოლოგიურ საკითხთა მნიშვნელობა ორენოვნების კვლევისას,საენათმეცნიერო ძიებანი, XXII, თბილისი: გამომცემლობა `ქართულიენა~, 2006.
52.ავტორის შვიდი ლექსი, ლიტერატურული ხუთშაბათები, მესაე გამოცემა, ახალციხე, 1999 წ.
სამეცნიერო კონფერენციები:                                        
1.2017 წლის ნოემბერი, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXXVII, მოხსენება თემაზე: „დიგლოსია ჯავახეთის ენობრივი სიტუაციის მაგალითზე“.
2.2017 წლის 1 ივნისი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180-ე წლისთავისადმი, მოხსენება თემაზე: „ერთი წერილი ილია ჭავჭავაძის შესახებ“ .
3.2016 წლის 28-29 ნოემბერი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“, მოხსენება თემაზე: გრამატიკის გააზრებისათვის (თანამომხსენებელი მ. ბერიძე;
4.2016 წლის 9 ნოემბერ,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი შოთ რუსთველის დაბადებიდან 850-ეწლისთავისადმი, მოხსენება თემაზე: „მხატვრული ენის რაობისათვის“
5.2016 წლის 21-22 ოქტომბერი, ქუთაისი, დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXXVI, მოხსენება თემაზე: „დიალექტი და თანამედროვე პროზის ენა“.
6.2016 წლის 20 სექტემბერი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენცია „ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში“ (HALC-2016)“, მოხსენება თემაზე: „მხატვრული ნაწარმოების შესწავლის ერთი ასპექტი“.
7.2016 წლის 21-აპრილი, მოხსენება თემაზე: „ქართულ-თურქული ენობრივი კონტაქტების შესწავლისათვის“.
8.2015 წლის 12 ნოემბერი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  კაკი წერეთელის დაბადებიდან175-ე დაგარდაცვალებიდან მე-წლისთავისადმი მიძღვნილი განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა  სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება
თემაზე: „ბილინგვურიმასწავლებლისმომზადებისპროგრამისანალიზი (მულტილინგვურ მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების შექმნა და დანერგვა საქართველოსა და უკრაინის უნივერსიტეტებში“ (Development and Introduction of Multilingual Teacher Education programs a.t Universities of Georgia and Ukraine of TEMPUS);
9.2015 წელი, 3-6 სექტემბერი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ენა და ტერიტორია, მოხსენება თემაზე: „განათლების ენა, მისი მნიშვნელობა და ბილინგვური განათლების პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთში“ (თანამომხსენებელი ლალი ბერიძე).
10.2015 წლის 26 მარტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა რესპუბლიკური კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: „დიალექტი ზმნები თემურ ჭკუასელის მოთხრობის „საუბრები გურიაზე“ მიხედვით (დიალექტისა და სალიტერატურო ენის მიმართება)“.
12. .2014 წლის დეკემბერი, თსუ-ის სამეცნიერო კონფერენცია, განათლების ტანამედროვე გმოწვევები,
13.2014 წლის 26-27 დეკემბერი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა და მასწავლებელთა რესპუბლიკური კონფერენცია: „განათლების თანამედროვე პრობლემები და პერსპექტივები“, მოხსენება თემაზე: „სახელმწიფოენისსწავლებისსაკითხები“;
14.2014 წლის 28-29 ნოემბერი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“, მოხსენება თემაზე: მულტილინგვური განათლება საქართველოს კანონმდებლობის კონტექსტში:
15.2014 წლის 28-29 ნოემბერი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“, მოხსენება თემაზე: მასწავლებლის მომზადების ზოგიერთი ასპექტი (თანაავტორი ირმა ქურდაძე);
16.2014 წლის ნოემბერი, წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია „ენასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო საკითხები და ენობრივი პოლიტიკა საქართველოში“, მოხსენება თემაზე: რეგიონული ენის საკითხი ამჟამინდელ საქართველოში“ (თანამომხსენებელი მ. ბერიძე);
17.2014 წელი, სექტემბერი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კონფერენცია;
18.2013 წლის 1-2 ივნისი – IV საერთაშორისო სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და პედაგოგიური ფაკულტეტის 80 წლის იუბილესადმი,მოხსენება თემაზე: „სახელმწიფო ენა და ეროვნული უმცირესობების საკითხი“;
19.2013 წელი – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი, მოხსენება თემაზე: „სწავლების თავისებურებები ეთნიკურ უმცირესობებთან ურთიერთობის პროცესში“;
20.2012 წ. 14 მაისი, ახალციხის სახელმწიფო სასაწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია,მოხსენება თემაზე: „ერთი სინტაქსური კონსტრუქციისათვის ჯავახურ დიალექტში“;
21.2011 წელი, 14-15 ივლისი, ბათუმი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები:პრობლემები და გამოწვევები“ მასალები, მხატვული ტექსტის სწავლების თავისებურებები მშობლიურსა და მეორე ენაზე (თანამომხსენებელი: მზევინარ მჟავანაძე);
22.2011 წლის 24 ივნისი, ახალციხის სახელმწიფო სასაწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: „სხვადასხვა ტიპის ტექსტის სწავლების თავისებურებები მეორე ენაში“( თანამომხსენებელი მზევინარ მჟავანაძე);
23.2010 წელი, 24 დეკემბერი, სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, მოხსენება თემაზე:ენათა წინაშე მდგარი საფრთხეები და ენის დოკუმენტირების თანამედროვე მეთოდები;
24.15-16 ოქტომბერი, 2010 წელი, ქუთაისი, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: ბილინგვიზმისა და დიგლოსიის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის ჯავახეთის ენობრივი სიტუაციის მიხედვით;
25.2008 წელი, 28-29 მაისი, ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა რესპუბლიკური მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, მოხსენება თემაზე: “ენობრივი სიტუაციის შემადგენელი ძირიტადი კომპონენტები ჯავახეთში”;
26.2008 წელი, 10-11 დეკემბერი, თბილისი, I სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში, თსუ, მოხსენება თემაზე: “ინდივიდისა და ბილინგვური ენობრივიკ ოლექტივის ურთიერთმიმართების საკითხი ჯავახეთში”;
27.2008 წელი, 24 დეკემბერი, სამეცნიერო კონფერენცია, II, ახალციხის ინსტიტუტი, მოხსენება თემაზე: “ინტერფერენციის ერთი შემთხვევა ჯავახურ დიალექტში”;
28.2007 წლის 9 ნოემბერი, სამეცნიერო დიალექტოლოგიური სესია, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოხსენება თემაზე:”ენის დომინანტობის განმსაზღვრელი ფაქტორები”;
29.2007 წელი, 21-23 მაისი, ქუთაისი-წყალტუბო, ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: “ენათა ფუნქციები და ენათა განაწილების სფეროები ჯავახეთში”;
30.2007 წელი, 3 მაისი, სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხის ინსტიტუტი, მოხსენება თემაზე:”მეორეc ენის ათვისების პირობები და თავისებურებები”;
31.2001 წელი, 13-14 მაისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და თსუ ფილიალების ფილოლოგიის ფაკულტეტთა III სამეცნიერო სესია, მოხსენება თემაზე:”მიცემითი ბრუნვისათვის მესხეთში მცხოვრებ მთიულთა მეტყველებაში”;
32.1995 წლის 20 მაისი, კორპორაცია „ლეგია და კომპანია“, პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური კონფერენცია, მოხსენება თემაზე:„ენის რაობის საკითხები ბოდუენ დე კურტენესა და კარლ ფოსლერის მიხედვით“.
დამატებითი ინფორმაცია:
ü  განათლების მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი (განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება 655, 13. 10. 2017);
ü  ნაყოფიერი პუბლიცისტური მოღვაწეობისთვის მარიკა ბარათაშვილის სახელობის პრემიის მფლობელი (საქართველოს
მწერალთა შემოქმედებითი კავშირი, 2017 წელი);
ü  საერთაშორისო სამეცნიერო ჯურნალ „გულანის“ რედაქტორი (2016 წლიდან);
ü  ყოველთვიურ ლიტერატურულ, სამეცნიერო-პოპულარულ და საზოგადოებრივ ჟურნალ„არავის“ რედაქტორის მოადგილე
(2016 წლიდან);
ü  სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოების სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე (2016
წლიდან);
ü  ქართულის, როგორც მეორე ენის, სტანდარტის მოსამზადებელი ჯგუფის წევრი (ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრი,
2010წ. იანვარი-მაისი);
ü ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა გზამკვლევის მოსამზადებელი ჯგუფის წევრი (ეროვნული სასწავლო
გეგმების ცენტრი2010 წ. მაისი-ივლისი).
ü მესხი რეპატრიანტებისათვის საინფორმაციო ბიულეტენის შემდგენელი (2010-2011 წწ.)ევროკავშირის დაფინანსებული
პროექტის „საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი მესხი რეპატრიანტებისათვის“ ფარგლებში.
 
უცხო ენები:
რუსული -თავისუფლად,
ინგლისური – საშუალოდ

როინ  თათეშვილი

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი , პროფესორი

დაბადების თარიღი და მისამართი:

09. 07. 1962 წ.

ქ. ახალციხე    ი.გვარამაძის   ქ. № 28

ტელეფონი :      577 98  77  22

ელ.ფოსტა:        rointateshvili@gmail.com

განათლება:

1985-1990 ივ. ჯავახისვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო– ეკონომიური ფაკულტეტი, ინჟინერ – ეკონომისტი

1990-1991 თბილისის მენეჯერთა სკოლა, მენეჯერი

2003-2005 თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, იურისტი

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა :

17 მაისი 2012 წელი, დისერტაციის თემა, „სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული საფინანსო–საბიუჯეტო განვითარების დიაგნოსტიკა“, მინიჭებული კვალიფიკაცია: დოქტორის აკადემიური ხარისხი ეკონომიკაში

სამსახურებრივი გამოცდილება:

2016 წლის 11 ნოემბრიდან დღემდე – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

2013-2016  სამცხე –ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. პროფესორი, წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი

2012–2013  სამცხე –ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ასისტენტ პროფესორი

2008-2011 სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ფინანსური დაგეგმარების ინფრასტრუქტურისა და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

2007-2008 სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის საფინანსო სამსახურის უფროსი

2007 თსუ მესხეთის ფილიალი. შიდა აუდიტი

2005-2011 სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. მოწვეული მასწავლებელი

2004-2005 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საექსპერტო კრიმინალისტური მთ. სამმართველო. ექსპერტი

2000-2002 ახალციხის რაიონის გამგეობა. გამგებლის მოადგილე

1999-2000 ახალციხის რაიონის გამგეობა. ეკონომიკის განყოფილების გამგე

1999-2004 ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი. მოწვეული მასწავლებელი

1998-1999 ახალციხის რაიონის საგადასახადო ინსპექცია. საგადასახადო ინსპექციის უფროსი

1995-1997 საქართველოს სოც. დაზღვევის სახ. ფონდი. ახალციხის რაიონის განყოფილების გამგე

1992-1995 საქართველოს სოც. დაზღვევის სახ. ფონდი. მთ. სპეციალისტი, სახელმწ. რწმუნებული (რევიზორი)

1990-1992 საქართველოს ჯან. დაცვის სამინისტრო. ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია. სექტორის ხელმძღვანელი

სამეცნიერო–კვლევითი  და   სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა,  გამოცემული სახელმძღვანელო:

2011 საგადასახადო საქმე

2012 საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა

2012 სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული საფინანსო–საბიუჯეტო განვითარების დიაგნოსტიკა

2014 წელი გადასახადები და საბიუჯეტო სისტემა  2014 წელი

სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) (ელექტრონული კურსებისთვის –  ელ.მისამართი):

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება /ელექტრონული/www astu.edu.ge

სამეწარმეო საქმე და სამართალი/ელექტრონული/www astu.edu.ge

სამეცნიერო სტატია   მოხსენებები  ადგილობრივ და  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე:

1.         თათეშვილი რ. ,,დასაბეგრი შემოსავლის გამოთვლისას გაწეული ხარჯების განსაზღვრა” სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხის ინსტიტუტი. 2008წ;

2.         ზარანდია ც., თათეშვილი რ., ,,შემოსავლების გაზომვის ეკონომიკური და სააღრიცხვო მიდგომები”, სამეცნიერო შრომები I. ახალციხის ინსტიტუტი. გვ.187-191.  2008წ;

3.         თათეშვილი რ., ზარანდია ც., ,,საშემოსავლო გადასახადისა და შეღავათების ოპტიმიზაციისათვის საქართველოს საგადასახადო სისტემაში”, სამეცნიერო შრომები I, ახალციხის ინსტიტუტი, გვ.191-193. 2008წ;

4.         თათეშვილი რ.,  ,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისის ფონზე საქართველოს ეკონომიკა”, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.342-345, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.  2009წ;

5.         თათეშვილი რ., ,,მუნიციპალური საბიუჯეტო პროცესი ქვეყნის გადასახადების დაცენტრალიზაციის პირობებში”, სამეცნიერო კონფერენცია, 2009წ;

6.         თათეშვილი რ., ,,სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების არსი, შედგენილობა და სტრუქტურა”, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გვ.44-45, ახალციხე 2009წ;

7.         თათეშვილი რ., ,,მუნიციპალური საბიუჯეტო პროცესი ქვეყნის გადასახადების დეცენტრალიზაციის პირობებში”, სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ახალციხე 2009წ;

8.         თათეშვილი რ., ,,საბიუჯეტო ფედერალიზმის ფორმირების საფუძველი და რეგიონული პოლიტიკა”, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ახალციხე 2010წ;

9.         ლიპარტია ზ., თათეშვილი რ., ,,რეგიონული საბიუჯეტო პროცესის მართვის მოდელირება საბიუჯეტო ფედერალიზმის პირობებში”, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ.322-325. ბათუმი 2010წ;

10.       ლიპარტია ზ., თათეშვილი რ., ,,რეგიონული ეკონომიკური ინტერესების ფორმირება და განვითარების რეგულირების მექანიზმების სრულყოფისათვის” ,  ,,ეკონომიკა”-ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი #10-12. გვ.127-136. თბილისი 2010წ;

11.       ლიპარტია ზ., თათეშვილი რ., ,,საბიუჯეტო საგადასახადო გათანაბრების პოლიტიკა რეგიონული კვლავწარმოების პროცესის რეგულირებაში”, სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი -,,გადასახადები”. დეკემბერი #12. გვ.33-45. 2010წ;

12.       ლიპარტია ზ., თათეშვილი რ., ,,ადგილობრივი საბიუჯეტო პროცესის მართვისა და ადმინისტრირების მეთოდების სრულყოფის პრიორიტეტები’, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ახალციხე 2010წ;

13.       თათეშვილი რ., ,,რეგიონული ეკონომიკური და საფინანსო პოლიტიკის რეგულირების ასპექტები”, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2010წ;

14.       თათეშვილი რ. ,,ფინანსური უსაფრთხოება რეგიონის კვლავწარმოების პროცესში” სტუ საერთაშორისო კონფერენცია.თბილისი 2011 წ;210–212 გვ.

15.       თათეშვილი რ., ,,სახელმწიფოს საფინანსო პოლიტიკა რეგიონებში დასაქმების რეგულირებაში”, გვ.204-207. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 2011წ;

16.       თათეშვილი რ., სახელმძღვანელო- სალექციო კურსი, ,,საგადასახადო საქმე”,ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2011წ;

17.       თათეშვილი რ. ,, საშემოსავლო გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები”

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ახალციხე 2011წ;

18.       თათეშვილი რ. ,,სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული საფინა¬ნსო საბიუჯეტო განვითარების დიაგნოსტიკა“ მონოგრაფია (დამხმარე სახელმძღვანელო) გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“2012წ.

19.       თათეშვილი რ. ,,სახელმწიფო შესყიდვების სამართლებრივი საფუძვლები” სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2012წ.

20.            თათეშვილი რ.      ,, რეგიონულ განვითარებაში ფისკალური დეცენტრალი–ზაციის რეფორმის პრიორიტეტები” სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2012წ.

21.       თათეშვილი რ. ,,რეგიონისDსაფინანსო-ეკონომიკურიDდამოუკიდებლობის მეთოდოლო¬გიურ-მეთოდური ასპექტები“ ჟურნალი ,,ახალი ეკონომიკა”, თბილისი,  2012 წ.

22.       თათეშვილი რ., სახელმძღვანელო- სალექციო კურსი, ,, საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა”, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2012წ.

23.       თათეშვილი  რ. ,,საფინანსო-საბიუჯეტო რეგულირება და სატრანსფერო პოლიტიკა ’’  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფწერენციის მასალები  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

24.   თათეშვილი რ. “სასიფანსო საბიუჯეტო რეგულირება და სატრანსფერო პოლიტიკა”აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი 2013 წ.

25.  თათეშვილი  რ,,საფინანსო –საკრედიტოსექტორის ფაქტორი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის“ ბიოეკონომიკა დასოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  თბილისი 2013 წ.

26.   თათეშვილი  რ“კრედიტის ფაქტორი ეკონომიკის მდგომარეობისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის” სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2013წ.

27.  თათეშვილი  რ. ” ცენტრალური და ადგილობრივი ფინანსური ურთიერთობების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი “ბიზნესის მართვის პრობლემები, შრომების კრებული I, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერისტეტი, 2013 წ.

28.  თათეშვილი  რ. “საკრედიტო სექტორისა და ინვესტიციების ფაქტორი ეკონომიკის განვითარებისთვის” სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2014 წ.

29.  თათეშვილი  რ.  “საბიუჯეტო რეგულირება და სატრანსფერო პოლიტიკა” სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თანამედროვე ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თბილისი 2014 წ.

30. თათეშვილი  რ. “შეღავათიანი კრედიტების ფაქტორი აგრარული სექტორის განვითარებისათვის” ბიზნეს მართვის პრობლემები, შრომების კრებული 2, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერიტეტი, 2014 წ.

31.   თათეშვილი  რ. სალექციო კურსი “გადასახადები და საბიუჯეტო სისტემა” სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წ.

32.  თათეშვილი  რ. საქართველოს რეგიონების დისპროპორციული განვითარების გამომწვევი ფაქტორები” უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია “ბიზნესის აქტუალური საკიტხები” 2015წელი 5-6 ივნისი.

33.  თათეშვილი  რ. “საქართველოში ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები” უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია-II “ბიზნესის აქტუალური საკითხები” 2016 წელი 13-14 ოქტომბერი.

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები:

2008 წ. ,,საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია”  ქ. ახალციხე

2007 წ. საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი ქ. ახალციხე

2007 წ. სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა 2001-საბიუჯეტო კლასიფიკაციები ქ. ახალციხე

2001წ.  ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია ქ. ახალციხე

2001 წ. ადამიანის უფლებები და უფლებების დაცვის საერთაშორისო მექანიზმები ქ. ახალციხე

2001 წ. მმართველობისა და თვითმმართველობის განვითარების გზები ქ. ახალციხე

2000 წ. შრომითი რესურსების მართვა ქ. ახალციხე

2000 წ. ქალაქი: ურბანიზაცია და ფინანსური მართვა ქ. ახალციხე

2000 წ. კომუნიკაციების მართვა ქ. ახალციხე

1991 წ. სტაჟირება საფრანგეთში, მონპელეის მუნიციპალიტეტში.  საფრანგეთი

კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Word; Microsoft Excel; Internet Exsplorer;Microsoft PowerPoint

ენების ცოდნა:  რუსული კარგად; ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით

ოჯახური მდგომარეობა:  მეუღლე, ორი შვილი და ორი შვილიშვილი

გადაამისამართე  ხარისხის უზრუნველყოფა

სწრაფი წვდომის ბანერები