დოქტორანტურა

დოქტორანტურა

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მხარს უჭერს ევროპული განათლებისა და კვალიფიკაციის დანერგვის ინიციატივებსა და ღონისძიებებს. აქტიურად მონაწილეობს ბოლონიის პროცესში და ხელმძღვანელობს ევროპული უნივერსიტეტების შესახებ დიდი ქარტიის პრინციპით. აქედან გამომდინარე, უნივერსიტეტის მისიაა:
– მეცნიერების ფუნდამენტური საკითხების კვლევებით,  სწავლებისა და კვლევის თანამედროვე მეთოდების დანერგვით, ხარისხის მართვის ეფექტური სისტემის გამოყენებით, მუდმივ განახლებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების საფუძველზე საქართველოს მუდმივად ცვალებადი შრომითი ბაზრისათვის კონკურენტუნარიანი კონტიგენტის მომზადება;
უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა:
– სამეცნიერო კვლევაზე ორიენტირებული უმაღლესი აკადემიური განათლების მქონე დოქტორანტების მომზადება;
– სხვა უმაღლეს საგანამანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან თანამშრომლობა;
– სასწავლო პროცესთან სამეცნიერო საქმიანობის მჭიდრო კავშირის უზრუნველყოფა;
– უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტების ჩაბმა სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოებში;
– უნივერსიტეტის სამეცნიერო საქმიანობის საორგანიზაციო, მეთოდური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა;
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა არის უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხური, სასწავლო პროგრამებისა და სამეცნიერო კვლევების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს სამეცნიერო და უმაღლესი განათლების პედაგოგიური კადრების მომზადებას და მთავრდება დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებით.
დოქტორანტურის მიზანია:
ა) უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარება და გაფართოება;
ბ) საერთაშორისო პრაქტიკასა და დემოკრატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი სამეცნიერო კადრების მომზადება, მათი ინტეგრაცია საერთაშორისო აკადემიურ და სამეცნიერო სივრცეში;
გ) სადოქტორო პროგრამის საფუძველზე დოქტორანტის ცოდნის გაღრმავება, განახლება, ინტელექტუალური ზრდა, აკადემიური და კვლევითი რესურსების შერწყმა, სამეცნიერო მუშაობის გააქტიურება, ხარისხის ამაღლება.
სადოქტორო პროგრამა მოიცავს 180 კრედიტს.
აქედან სასწავლო კომპონენტი შეადგენს 60 კრედიტს, კვლევითი კომპონენტი – 120 კრედიტს.
დოქტორანტურაში სწავლის უფლება აქვს საქართველოს აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის კურსდამთავრებულს, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს.

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემუშავებულია სადოქტრო პროგრამები შემდეგი კვალიფიკაციებით:
1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა
• ფილოლოგიის დოქტორი
• ისტორიის დოქტორი
• ეთნოლოგიის დოქტორი
2. ასტრონომია
• ასტრონომიის დოქტორი
3. ეკონომიკა
• ეკონომიკის დოქტორი

 

დოქტორანტის მიერ საერთაშორისო რეცენზირებისათვის წარდგენილი სტატიის შეფასების წესი და კრიტერიუმები