ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფოუნივერსიტეტის

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

1. დი

1. საჯაო სრთლს – სა–ჯვაწიფო  უნტის (შეი   –   უნტეტი) ნჟირის,  გრულ   და   მეტყელ აკტე (შე –  ტე) წაგე ტე რიდ სათლე, რო ვის  ქმიობს  რთვს  სწავ რობისა

და  როვე   შ, სწავ   ვლ შაობ, აკ ალი ვაფის  ლების ვლო  როცე ს დ.

2.      აკტი      ს      იას      ხობს ს      ნმ,

კანქე  ნორტი , ვეტე წეს, ვეტეის ბრვი მდე დ.

3. აკტეი    ვი  ნვოფს  მ დონ , სწა და შეს   ამროვე   მს   (ს   დროვების   და   ნსფერის   როი სსტ, ლე, ათლეო  პრო, ვლო   ბი) ს.

4. აკტი უქმს  სტუნტს  სწავსა  და  კივიათს ს რობ. ზრუნვს  შე სპობ თმეროვე  ტატეშეტყი მე პოიეგალეს მშესალეობა.ე დროს მუდვად   იზუნოს   სწაო   რობს    უმობ. ნმო   რო

წატელეშევასდთაშესი ი ხხი ა მმა   ს მტუმი.

5აკტე კაში  და   თანაროობ ორ ქაელ ე საზგას    ნეს     ლეს     სწალენ    ა     შეს     ტებთნ სწავეთკაა და სმეო დი     მუობთესო გაათ.

6. აკტს , როც სგეობს დგეი წთ.

 

2. ტე

1. აკტი ს უტეტს ძრითდი სანმლერთ, როელ

უნელოფს სტთა მზამდე სობი და მვის შესი ლიფიიი.

2. აკტის ორგა: ტეს ს, კა, ტის ხ

უნელს სმსური.

3. აკტის შეგეობი სტუქთელის სხილეშეს სო და მხ(ბლოთა და ხვ) სტუქრთლე.

 

3. კუტეს სჭო

1.   გე ორ აკ ჭო  (შეგოში),     გეობაში   შეს   ს   აკაი   ს   ყვა   ი   და სუდა    ვიელოს   რ    ი    გელეროლეც   შეან სგე1/4 .

2.  სჭო სი წევვს მდნს.

 

3.     ეშ ხე(ხვი მოივა იგგაე ს)

4.  სჭო ლეილა მიიწყვ, სწა სას წ2/3.

5.  ს მ ღეგაწყვლეის გა, უქ ხოლოდ

თხშეილე, ს მითხოვს სს   ა   2/3. ეკას მიერ

შეი წილოგას ს.

6.     მა     ით. ქმს  ხელ   თამჯ(კა)

და მდ.

7.   თავმ რო  ყვ ლე  ს სს წს მგაწყვის შე.

8.აკტის ჭო:

) გავრვს სტრას ხძღვას წაგეაკს პრო;

)    თავისუი    და    თასწორი    ჩების    უძვ,    ი    კესყ,    იიშეგეობვს დ;

) სწაეივებსვეტეტურ სჭოს მტბლდ წაგეაკგაბის სტსა და     ნმდა იეროლეთ პ;

)    ს    წათ    შას    კუტეს    სტტუსა    და    ლეს    და დმტბლდ წანს წაგეობიჭო;

)  შეივებს  ტა ჭოს   და  ცე წაგე აკურ

ჭოს;

) ჩევს აკტის ხარსხს უნვოფს სმსრის ხლს;

) უფ, კაიექანმობივის, ს დვალედოდ ლე/და დვიუფელიქმობიგახორცლების სუძ, აკტეს სჭოს წევლე1/3ს მხოგას დს უფს ვაწყვეს ს. ლეს უფლილს ვაშეწყტითააზღელისყ,შეგეობუმლეობი.ნი ამ ნქტიათებულ ნჭსყბშრ მლეობს. მ სე მღებგაწყლეგავს ვო ს მქმეშე;

) წეორჯენს ეკქმობიგაიშ;

)  კა ლელები დე  შეწყ ხვ იშვს   ლე

შემსლელს;

) ხოლეს სრთვეს სნმო და ნქე ნორტიბით, უნტეა და აკტეს დლების მულ ხვა უფლლე.

ლ) ფაკულტეტის დეკანისა და მისი მოადგილის არყოფნის შემთხვევაში ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებს იწვევს და წარმართავს საბჭოს უხუცესი წევრი

 

4. კუტეს   ლეო პგრ

პროფესიული:

ა)  მასაჟისტ-რეაბილიტატორი( V  საფეხური);

ბ) ფარმაცევტის თანაშემწე (Vსაფეხური);

გ)  პრაქტიკოსი ექთანი (Vსაფეხური);

 

ბაკალავრიატი:

ა) ინფორმაციული ტექნოლოგიები (მაინორით)

ბ) მათემატიკა(მინორით)

გ) ეკოლოგია(მინორით)

დ) აგრონომია (მინორით);

 

მაგისტრატურა:

ა) ასტრონომია

ბ) ინფორმაციული ტექნოლოგიები

გ) აგროტექნოლოგია

დ) ბიზნეს  ინფორმატიკა

 

დოქტორანტურა

ა) ასტრონომია

ბ) ინფორმატიკა

გ) აგრონომია

 

2. თითულ პოორს უწს პროს ხმძღელ, როელმტკიცაკტეს   ჭო   და   როელც   ა   ხი   აგს   სწო   და   ეციეო სქმობ სწორ წა. გა მუშაობ  შე ქუბიაკალს და მწალელიიტ.

 

5. აკის დნი

1. ჭო ს დკანს ვს 4 ლის ვით.

2 დ   ლეა   ს   იის,   აგლ   ა   უნტყელო      ტეტის

როფორი პროფორ.

3. ფლს ვშეწყვეშეთხაკს სჭო ნიშვს დეკს მალელე.

4.  ეკა თამდ და  გივე   შეი ულ  ნე ზე ოდ

ორჯე.

5 კას დბლგიტრის დწყშეგას სჭო კანდტრციის დწყმდე 1 ვით     ,     ელოს    ნმობა    და     მ     სდთ     ი    , გამჭვალობ, თაასრობსა და სციის პებს დაცვი.

6 გაი   ღია   კანდს   გიტრაცის   წყს   თა კათა გას მბოო ვდა ა დვნს ჩ.

7.გაა     კა თაბობ ვედ  ტე რგისტიი წყეშებ უდა თას უნვეტეს ვე და აკტენო გილა.

8. ეკაობკაეგიაცკლ2 დაა უმ3 .

9.    ვნ   ეგიაც 3 ს და ვი1 ს ვდაი.

10.  ეკ ვნ კანდ  აკ საჭო   თით

კანდს მიერ წგელ სდო .

11 ეკი   ვა   ჭოს   რ   ი   კსყით   იითი   შეობ

უმობ.

12. უ დეკაობს ვეცემა კამა ვრ დროვა ხმდო ობ,

ორ, ც მწილეობს პი სეთესო შეგინე ორნდ.  ორ ში  გაა  გა, ვი 5  დღის განმობიშხალთაღი ვნვე წით.

13. უნვეტის ტეს დკას, დეკას მგილის, ტეს    რის უუნელმსახს უფსა და სტობს   მ დლეგააზულ  ააჩენო ვა, რონმობთ უვეტეეკაათ, შებობორი უფს ს, ორის, როორც მვაობშელელე.

 

6. ილე

1.ეკა:

) უნოფაკტეტის სწამეო სქმიდ მობ;

) თავიტეიიბშსუგეიაწაობითი სჭოს,კასა

და ს სჭოს ყვეშელები;

 

). ს სჭოს ნსლანს აკტენვს სტნმნაო და იელეთ პრობს;

). შეივებს კუტეს სჭოს დმტცელანს კუტეს სტუქსა და ;

).. თას სს ს;

) სი ბიშექასა ა უნს წებიშედ პგეტის ტის მობრვი ნე;

). წეორჯეურ სჭოა და აკტეს სჭოს წანს სიაობირი;

). ახოციელენმდობით, უნტის  სდითა და კუს დთ მვის მლ სვა უ.

2. ეკა, ტეიი, ნდალი სწყვეტად გამს

დუურ აცბრბრ, როლიაკტერგლი სსწაო სობთან დი ყა სრთლებრი ს.

 

7.   ის დს მლე

1 ეკანს   ვს   ლე როლის   დებობრვი   უფლილა   აზა   ამ ლებით.

2. დეკს მაივე აკტეს პროფოროცი პროფორი. დტებიტერიუმა და კას მჩევნბში წაგენ დონტიიუსშავებს და მტაკტეს ს.

3. დს მს   ს დკაი   წაგეტეს სჭოს. აკტის

ჭო ტის დკას მჩეკესყრია უმეტეს 4 ლიით.

4. დეკას მგილიმდობაზი და ვე პშეილეა ა ი რ ჩ ზეიზე მხოლოდ ორჯე.

 

8. დეკას მლილენიეკს მ:

1.ეკნ      დ      ლეს      თ      გათლისწულ      ალეობ,    აც

ნველოფ

ით

ლისა

და

სწო    მუშაო

გაიზეად

;

 

 

 

 

2.  წილეობს    ლოს   სწში;

3.  ეკს        ს    შეთხი    ს    ა    სუხიგეა    აკე სსწო პროცეს სდ მაში, მათ შორის ფაკულტეტის საბჭოს მოწვევა და მისი მუშაობის წარმართვა.

 

 

 

 

9. ტეს მდნი მდ:

1. უნვობს   ე   ი   უდა   ი   საა   და   ვა დციიაც;

2.მსხუობს            ვს     უდსა     და     სწვლლეს     ლო ცეთავშულ სვა საკი;

3.-გს           მსს    ნყილს    დ    აწს    ორაციაკმდე ს

4. ს სუდგაობს სწლენ დაკა

5.ს დკაცაეულ დ.

 

10. ს ხს უნვოფ

1.  აკტე  უნოფ   კუტე ვლო  და სიერო–ი   შაობისა   ა   ი   ალს   როფი   ნვთა

 

 სტტუ შე  ანნმდობ და  აკტე ლებით დშე.

2.    აკტეს    ს    უნვს   მსი    უფა   რო

აზგა

ყნთან და  უსი საგნმშეს სნ ხნტროლიგაჭვბისა და მუნვოფს მეთოგს ჩამოს.

3. აკტეს ხს უუნვოფის სმსახი ხს უწყობს სწას ხს მ

დონუნელს სწავს, სწაა და როე მს (მი, საკტო სსტეა და ..) გატორიია და პგრმუაკს პროცეშების მს.

4.    აკს    ს    უნოფს    მსი    სტი    ლ    ნს

აკტეს სჭოს მუობგებს.

5. აკტის ხს უუნოფმსახს წევი (მძღვი და )

შეტის პროფორირი პროფორი.

6. დეკაჭოს   წანს უნელს სამს უფდა სპსტ()ს;

7. აკტეს უნვოფს სმსს ხა სპლისტს ჩეაკტეს საჭო სყ4 ს ვ.

8 აკტის   რის   ნვოფის   მსს   მძღვს   და   ლითამდაზი და იგივე პშეილეა ა ი რ ჩ ე ს ზეიზე მხოლოდ ორჯე.

 

11. ს სო სჭო

1. ო სჭო ს დოქტორი ხს მორგა.

2.უნვესტეტაო სჭო აკტე.

3. აკტეტტაჭოს სა და მსი თაჩევს წეგავრაკტის სჭოს ბიი სჭოს მიერ დმტი დლები.

4.აკტიციჭო შეტეს დოქტორიკას მქნე ყვეა პროფორა დაციი პროფორ.

5.     უნვეტეი    ლეა    თ    ლენ    ფორ

ლშლედოქტორნტუნმბლო პრობინსხორცლელა.

 

12.

1. უმღლსი ათლო დწეკაედა პროფორ

და სტნტეგა.

2. როფორშეობვნეიან პროფორ, ოცროფორი და როფორი.

3. როფორი მობნ სწაო პროსსა და მიელებშ/ა წათა

ათ.

4. სტენ, პროფორი, ოცი პროფროფს ხმძღობიხოლეო და ლეშას ძრითდ სნმე სწავო პროცრგ.

5. აკაი პნას დვის ვრობგავრვს უმლეი სათლეო დლეა წებიი წე.

6. სწავა პალვნეა მა უფსი მსწალელი.

7. სწავი ულეუძღვს პიკბორორლ ს

აკბობის დვე.

8. აკი ულეაკბობვებე მწვშესი ლიფიიის მქე სპი სვლო /ა სეციე-კლეთ პცეი მლე/და მ პროცს წავის თ.

 

უხ13. აკტის სნტი

1.    აკ ნტი    ს       ი,       როც  კანმდლოთ დგეილით

რია    და    ლოს    ტეე    კა, გისტქტორა.

2.  კა,  სტქტანტური სი ღვრეა  „ულე განა ებ ქაელ კაით,  ვეტეის ით, მ და და ტეხვა სბრვი ბით.

 

უხ14. საგანმო პროე სხვა

1.  კლ ი  სტ იცთიანი  ვნუ გაის , კანსვე.

2.  აგისტი სწალის უფლელარითაბრაკი ხრის მქნე პ.

3.  აგობს კს (ი „“) ის ხოელეს უნტეს სუდტთა გისტიიი.

4.   ჩავა სტო პროამაზ თიანი სტ გაისა  და

უნტეშეობეროცეგძვლზე.

5.   გააშა წილით.  გაო ნმუ100ლია. ოცდა ით, იის დშეას (ქუმუმ 51%). ციალა ნშრს   აგდო ია,  როელი   დგ ლზე   მტა   ი სჭოს გებით.

6.და ა უნვეგადო ნტ.

7. თე ,  ი   შაობ ამ, გა იგ,  დო  ეგე სა   გა სს, სსტრო როებს პროგააზვრავს .

8. დოქტორნტუი ჩახვა ხორცაკტის სსეტაციო სჭოს და დოქტორნტუს დდ.

9 ალაში აგისტსა   და   დოქტორნტუი      ვლს    სუს    ობა

გააზღვრეა     უნტეტი ად ჭოს  გე დ.  ულ

              ო        პ რ ო გ რ ა მ ე ბ ზ ე       ავლის        ს        ობა       გავრ

კაობით დი წეთ.

10.სტს      ალეი     რეა     „უმი     ს     

ქაკა, ვეტეის ა და უვეტეის ეგთ.

11.  ულ  ლე რო ა   ხვა    როფ

ტესტი ვე.  პ აგალე როზესასწიმე ი, მლ სე ჩაა ხდეა სნ სყვნი გას ჩაბიფორი პროფღით.

12.     სტს     ლეობი    აზრეა    „უმლეი    ს    

ქა,  ვეტე ით, უნვეტე ოქედეგდა სტუდნტი ხლშლებით.

13.სტუდს     სტს    ა    ნ    წყა    ა    ართლოს    კაობ,

უნტეა და უვე ოქეგ.

 

ლი15. ბლობ

1. აკს პი    ლია სქამდობს მოთხოა დვა, ქმობ როცე  წიაამდო ქმე    თ უნტეათს    ი    ზავი.  ი    ვის    ი პხს გეობთ დ.

2. როი  ნი  რი იც  , ვეტეშიწესა ა დცინუბლობს ნორი და  ხრობ.

 

16. გაზაა და  უქმე

აკტეორ უქმება კაი სჭოს ვეტლები. 17. ოგ

1 აკტეს    განის,   ორგაზას   და   რვს   ბ   წყს    ს უნტე.

2 ლეი   ა   ა   ტების   ტას   შებ   ბის   ს უფლ:

) ნს;

) აკტის ჭოს 2/3;

3.  ლეი  ილ ღებ,   მხ  აკტეტის  ჭოს  იიშეგეობ ლეობ, როლი ცედ  მა  ვეტეს წაჭო.

4. აკტის დლეცეტის წაობიი ს.

შეტანილია დამატებ:

 

 

 

სსიპ სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებით# 27

 

                                                                                                    

 

 

სწრაფი წვდომის ბანერები