ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ

კონკურსი, რომელიც ორ ვაკანტურ ადგილზე იყო გამოცხადებული დასრულდა:

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

 

მიმართულება დარგი/ქვედარგი აკადემიური თანამდებობა საშტატო ერთეულის რაოდენოაბა
ბიზნესის ადმინისტრირება საბუღალტრო აღრიცხვა ასოცირებული პროფესორი

1

კონკურსანტი: ლაშა ჩიბურდანიძე

 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

მიმართულება დარგი/ქვედარგი აკადემიური თანამდებობა საშტატო ერთეულის რაოდენოაბა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართული ენა ასისტენტ პროფესორი

1

 კონკურსანტი: მარიამ ბალასანიანი

 

კონკურსი ჩატარდება 2020 წლის 4 მარტს, შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს.

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება 1100 (ათასასი) ლარით.

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება 770 (შვიდასსამოცდაათი) ლარით.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 577 98 77 80 (გიული ზედგინიძე), 577 93 27 31 (ნანა ხითარიშვილი), ქ. ახალციხე, რუსთაველის    ქ. #113,  ოთახი #210.