ცხადდება დამატებითი  მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე

სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2019 – 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში  აცხადებს დამატებით  მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

 • საქართველოს ისტორია – 4 ადგილი
 • ქართველური ენათმეცნიერება – 7 ადგილი
 • ქართული ლოიტერატურის ისტორია  – 10 ადგილი
 • სისხლის სამართალი  – 5 ადგილი
 • აგროტექნოლოგია – 6 ადგილი
 • ბიზნეს-ინფორმატიკა – 2 ადგილი
 • ასტრონომია – 8 ადგილი

 

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა მიერ წარმოსადგენი საბუთები

 1. განცხადება რექტორის სახელზე სამაგისტრო პროგრამის მითითებით (ივსება ადგილზე);
 2. ავტობიოგრაფია (CV);
 3. სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული) ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი ან ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ, თუ დიპლომი ჯერ არ არის გაცემული;
 4. პირადობის მოწმობის (პასპორტის) 2 ასლი;
 5. ფოტოსურათი (3X4) ელექტრონული ვერსია (CD); 
 6. საერთო სამაგისტრო გამოცდის საგამოცდო ბარათი და მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ სამაგისტრო გამოცდებზე მიღებული ქულების ამონაბეჭდი გამოცდების ეროვნული ცენტრის საიტიდან (naec.ge); 
 7. უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ასლთან ერთად;
 8. მიწერის მოწმობა და მისი ასლი, ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის);

 

შენიშვნა: სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს აპლიკანტს, რომელსაც საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ოთხი ნაწილიდან რომელიმე სამ ნაწილში მაინც გადალახული აქვს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ანუ მითითებულ ზღვარზე მეტი ქულა აქვს მიღებული.

 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლების მოსაპოვებლად აპლიკანტმა სასპეციალიზაციო გამოცდაში ასევე უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.

 სასპეციალიზაციო გამოცდისათვის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ყველა სამაგისტრო პროგრამაზე არის 51 ქულა (შესაძლო მაქსიმალური 100 ქულიდან).

უცხოური ენაში გამოცდა ტარდება უცხოური ენის ცოდნის დონის დასადგენად. ამიტომ, უცხოური ენის გამოცდა ჩატარდება მხოლოდ იმ სამაგისტრო პროგრამებზე შემსვლელთათვის, სადაც  უცხოური ენა ისწავლება როგორც სავალდებულო საგანი. კონკურსანტი, რომელიც წარმოადგენს უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელ სერტიფიკატს, აღარ აბარებს უცხო ენას.

 

საბუთების მიღება იწარმოებს 13-20 სექტემბერს  1000დან 1730საათამდე (უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი N 303)

მისამართი:   ახალციხე,  რუსთაველის ქუჩა 113; 

ვებგვერდი:   www. sjuni.edu.ge

 ტელეფონი 577 98 77 84;   577 98 77 29; 

 

პროგრამებზე ჩარიცხვა მოხდება კონკურსის საფუძველზე

მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი გრაფიკით:

 

 1. სპეციალობა – 24 სექტემბერი, 1200 საათზე
 2. უცხოური ენა (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული) – 26 სექტემბერი, 1200 საათი

 

უნივერსიტეტის  I კორპუსი, სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დარბაზი.

გამოცდის ფორმა-წერილობითი.

იხილეთ: