2018-2019 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების დამატებითი ცხრილი