2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა – 2019 წლის 31 ივლისიდან 21 აგვისტოს 18:00 სთმდე

დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გამოცხადების ვადა:

 2019 წლის 27 აგვისტო – 12 სექტემბრამდე

რეგისტრაციისთვის სტუდენტებმა განცხადებით უნდა მიმართონ უნივერსიტეტის რექტორს (განცხადება ივსება ადგილზე). 

განცხადებას თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან;
ბ) სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) ასლი;
გ) ცნობა გაცემული შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის სტატუსის მითითებით;
დ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის);
ე) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 2 ასლი; 
ვ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ასლი;
ზ)  ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია (CD). 

 შიდა მობილობის მსურველთათვის

 განცხადების წარმოდგენის ვადაა

 2019 წლის 24 აგვისტოდან – 25 სექტემბრის ჩათვლით

 რეგისტრაცია: უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი 303

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ:  577 98 77 84;  595  20 92 62

სწრაფი წვდომის ბანერები