თუ აბარებ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ირჩევ 014-ს

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ  საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს. პროგრამაზე სწავლის უფლება აქვს სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის მფლობელს ან მასთან გათანაბრებულ პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც გაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები და მიღებული ქულების კოეფიციენტებით რანჟირების საფუძველზე მოიპოვა უფლება, ისწავლოს საბაკალავრო პროგრამაზე. უნივერსიტეტი კონკრეტულ პროგრამაზე აბიტურიენტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებისთვის  უდგენს მე-4 არჩევითი საგნების ნუსხას, რომელიც სტუდენტს გაუადვილებს პროგრამის სასწავლო კურსების ათვისებას.  უნივერსიტეტში  ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით გავლის შემდეგ აბიტურიენტმა უნივერსიტეტში სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება აქვს საქართველოს მოქალაქე სომხურენოვან, აზერბაიჯანულენოვან, აფხაზურენოვან და ოსურ ენოვან აბიტურიენტებს, ვინც წარმატებით ჩააბარებს თავის მშობლიურ ენაზე უნარ-ჩვევების ტესტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და გაივლის ქართული ენის 60 კრედიან პროგრამას.

 

პროგრამების ჩამონათვალი რომლის განხორციელების უფლებაც აქვს დაწესებულებას

ბაკალავრიატი

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება მიმართულების /დარგის/სპეციალობის ან ქვედარგის/სპეციალიზაციის მითითებით

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით

ჩასაბარებელი საგნები

პროგრამის სტატუსი (ავტორიზებული/ აკრედიტებული/   ინსტიტუციური აკრედიტაციის რეჟიმში)

1.

ისტორია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ბაკალავრი ისტორიაში

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა, ან სამოქალაქო განათლება;

აკრედიტებული

2

ქართული ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ბაკალავრი ქართულ ფილოლოგიაში

 

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა;

აკრედიტებული

3

ინგლისური ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ბაკალავრი ინგლისურ ფილოლოგიაში

 

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა,  

აკრედიტებული

5

თურქული ფილოლოგია

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

ბაკალავრი თურქულ ფილოლოგიაში

 

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა

აკრედიტებული

7

დაწყებითი განათლების მასწავლებლი მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

განათლების მაგისტრი

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       მათემატიკა, ან ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა, ან  სამოქალაქო განათლება;

აკრედიტებული

12

ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები, საბუღალტრო აღრიცხვა, მენეჯმენტი)

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       მათემატიკა, ან ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა,

აკრედიტებული

 

ეკონომიკა

ეკონომიკის ბაკალავრი

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       მათემატიკა, ან ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა,

აკრედიტებული

13

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       მათემატიკა, ან ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ბიოლოგია;

აკრედიტებული

14

მათემატიკა

მეცნიერებათა ბაკალავრი მათემატიკაში

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       მათემატიკა,  ან გეოგრაფია, ან ბიოლოგია

აკრედიტებული

15

ეკოლოგია

ეკოლოგიის ბაკალავრი

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.       ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა, ან ბიოლოგია

აკრედიტებული

16

აგრონომია

აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.        ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა, ან ბიოლოგია

აკრედიტებული

17

საჯარო მმართველობა

საჯარო მართველობის ბაკალავრი

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.        ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა, ან სამოქალაქო განათლება;

აკრედიტებული

18

სამართალი

სამართლის ბაკალავრი

1.       ქართული ენა და ლიტერატურა,

2.       ზოგადი უნარები,

3.       უცხოური ენა,

4.         ისტორია, ან გეოგრაფია, ან ლიტერატურა, ან სამოქალაქო განათლება;

აკრედიტებული

19

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

კვალიფიკაციას არ ანიჭებს

ზოგადი უნარები

 

აკრედიტებული

 

სწრაფი წვდომის ბანერები