საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ მაგისტრატურას განსაზღვრავს, როგორც: „აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს სამეცნიერო კვლევის ელემენტებს და მიზნად ისახავს ბაკალავრის შემდგომი დონის სპეციალისტის ან მკვლევრის მომზადებას, აგრეთვე პირს ამზადებს მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის“.

სამაგისტრო პროგრამის სტრუქტურა

პროგრამის მოცულობა – 120 ECTS (წელიწადში – 60 ECTS, სემესტრში – 30 ECTS)
მათ შორის სამაგისტრო ნაშრომი – 30 ECTS.

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის პირობები:

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში სწავლა შეუძლიათ საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს.

 
სამაგისტრო  პროგრამებზე  სწავლის უფლება აქვს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს (საქართველოს მოქალაქეს), რომელმაც საერთო სამაგისტრო  გამოცდაზე  მიღებული ქულების საფუძველზე მოიპოვა უფლება ჩააბაროს სასპეციალიზაციო გამოცდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტში საერთო სამაგისტრო  გამოცდაზე ჩაბარებული ტესტის ტიპის შესაბამის სამაგისტრო პროგრამაზე. უნივერსიტეტში სასპეციალიზაციო გამოცდის  ჩაბარების შემდეგ,   ჩარიცხვის აუცილებელი წინაპირობაა  კონკურსანტმა სასწავლებლის მიერ დადგენილ ვადებში გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია.
უცხოელი მოქალაქეების ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
სამაგისტრო პროგრამებზე ასევე შეუძლიათ სწავლა გააგრძელონ საქართველოს  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების (რომელთა გაცემულ დიპლომს აღიარებს სახელმწიფო)  და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სხვა სპეციალობის მაგისტრანტებმა მობილობის წესით, თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე   ჩაბარებული  ტიპის ტესტი ემთხვევა მიმღები სამაგისტრო პროგრამისათვის საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე ჩასაბარებელ ტესტის ტიპს.
უნივერსიტეტში არსებული წესის შესაბამისად პროგრამაზე შესაძლებელია განხორციელდეს სტუდენტების ჩარიცხვა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.
კონკრეტულ სამაგისტრო პროგრამაზე შესაძლებელია დადგენილ იქნეს დამატებითი მოთხოვნები.
 
გამოცდა სპეციალობაში ტარდება წერილობითი სახით. საგამოცდო ნამუშევრები ფასდება 100–ბალიანი სისტემით. გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ კონკურსანტი მიიღებს დადებით შეფასებას (მინიმუმ 51%). სპეციალობის გამოცდაში კონკურსანტთა ნაშრომებს ამოწმებს საგამოცდო კომისია, რომელიც ფაკულტეტის დეკანის წარდგინების საფუძველზე მტკიცდება რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტით ან აკადემიური საბჭოს დადგენილებით.
 
თუ სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობად განსაზღვრულია უცხო ენაში გამოცდის ჩაბარება, კონკურსანტი უცხო ენის გამოცდაზე დაიშვება სპეციალობის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში. საგამოცდო ნამუშევრები ფასდება 100– ბალიანი სისტემით. უცხო ენის გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ კონკურსანტი მიიღებს დადებით შეფასებას (მინიმუმ 51%), თუ სამაგისტრო პროგრამით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. უცხო ენის გამოცდიდან თავისუფლდება კონკურსანტი, რომელიც წარმოადგენს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელ შესაბამის სერტიფიკატს. უცხო ენაში საგამოცდო ტესტების მომზადებასა და საგამოცდო ნაშრომების გასწორებაზე პასუხისმგებელია სჯსუ საგამოცდო ცენტრი. საკონკურსო გამოცდები ტარდება სჯსუ საგამოცდო ცენტრის მიერ.
 
მაგისტრანტობის კანდიდატების (შემდგომში „კონკურსანტი“) საბუთების მიღებას ახორციელებს უნივერსიტეტის სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახური.
 
კონკურსანტთა საბუთების მიღების, დარგობრივი კომისიების მუშაობის რეგლამენტს, გამოცდების განრიგს, საგამოცდო შედეგების გამოქვეყნებისა და გასაჩივრების წესს, სამაგისტრო პროგრამების ამოქმედების პირობებს განსაზღვრავს აკადემიური საბჭო.
 

სამაგისტრო, საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალი (2019-2020 ს.წ)

 

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება მიმართულების /დარგის/სპეციალობის ან ქვედარგის/სპეციალიზაციის მითითებით

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

კვალიფიკაციის კოდის მითითებით

კრედიტების

რაოდენობა

პროგრამის სტატუსი (ავტორიზებული/ აკრედიტებული/   ინსტიტუციური აკრედიტაციის რეჟიმში)

ქართველური ენათმეცნიერება

ფილოლოგიის მაგისტრი ქართველურ ენათმეცნიერებაში  100518

120

ავტორიზებული/აკრედიტებული

ქართული ლიტერატურის ისტორია

ფილოლოგიის მაგისტრი ქართული ლიტერატურის ისტორიაში 100522

120

ავტორიზებული/აკრედიტებული

საქართველოს ისტორია

საქართველოს ისტორიის მაგისტრი – 100401

120

ავტორიზებული/აკრედიტებული

ბიზნესის ადმინისტრირება (აუდიტი, აგრობიზნესის მენეჯმენტი, უძრავი ქონების ადმინისტრირება)

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი 02

120

ავტორიზებული/აკრედიტებული

ასტრონომია

საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა მაგისტრი ასტრონომიაში   050203

120

ავტორიზებული/აკრედიტებული

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ინჟინერიის მაგისტრი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში

040101

120

ავტორიზებული/აკრედიტებული

ბიზნეს-ინფორმატიკა

ინჟინერიის მაგისტრი  ინტერდისციპლინურ ინფორმატიკაში. 040106

120

ავტორიზებული/აკრედიტებული

აგროტექნოლოგია

აგროტექნოლოგიის მაგისტრი 010103

120

ავტორიზებული/აკრედიტებული

სისხლის სამართალი

სისხლის სამართლის მაგისტრი  0604

120

ავტორიზებული/აკრედიტებული

 
 
გთავაზობთ 2019 წელს მაგისტრატურაში ჩაბარების მსურველთათვის ინსტრუქციას (გზამკვლევი)

 

2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის მსურველთათვის 

სწრაფი წვდომის ბანერები