სამეცნიერო კონფერენციბი

2019 წლის 28 მაისს ჩატარდა სკოლის მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ – 2019.

კონფერენციამ იმუშავა 4 სექციად:
1. განათლების სექცია 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ლალი ბერიძე;
2. მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სექცია 
ხელმძღვანელი: ინფორმატიკის პროგრამის დოქტორანტი ჯულიეტა ტაბეშაძე;
3. დაწყებითი განათლების სექცია
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი მარეხ ნათენაძე, ასოც. პროფესორი ლამზირა კობაიძე;
4. საზოგადოებრივი მეცნიერებების სექცია 
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გულიკო ბექაური.

 

იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

2019 წლის 16 მაისს, 13:00 საათზე, გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა კონფერენცია.

კონფერენციამ იმუშავა შემდეგ სექციებად:

1.      ქართული ენის სექცია

2.      ქართული ლიტერატურის სექცია

3.      ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის სექცია

4.      პედაგოგიკისა და ენების სექცია

5.      ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია

6.      ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სექცია

7.      ასტრონომიის სექცია

8.      სამართლის სექცია

იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

2019 წლის 24 აპრილს გაიმართა საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია.
კონფერენციამ იმუშავა შემდეგ სექციებად: ქართული ენისა და ლიტერატურის სექცია, განათლების სექცია, ისტორიისა და ინგლისური ფილოლოგიის სექცია, ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია, აგრარულ, საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სექცია და სამართლის სექცია.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო 70-მა მომხსენებელმა. 

იხილეთ  კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავს

 

იხილეთ ონფერენციის სამუშაო პროგრამა 

სწრაფი წვდომის ბანერები