ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი სთავაზობს სტუდენტებს შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს:

საბაკალავრო:

 • მათემატიკა
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 • ეკოლოგია
 • აგრონომია

დამატებითი (minor) პროგრამები:

 • ეკოლოგია
 • მათემატიკა
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამაგისტრო:

 • ასტრონომია
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 • ბიზნეს-ინფორმატიკა
 • აგროტექნოლოგია

სადოქტორო:

 • ასტრონომია
 • ინფორმატიკა
 • აგრონომია

ფაკულტეტეზე ასევე მოქმედებს პროფესიული პროგრამები:

 • მასაჟისტ-რეაბილიტატორი, V საფეხური
 • პრაქტიკოსი ექთანი, V საფეხური
 • ფარმაცევტის თანაშემწე, V საფეხური

ფაკულტეტის  მიზანია ფართო პროფილის ეკოლოგის, მათემატიკოსის, ასტრონომის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტის, აგრონომის მომზადება.

სტუდენტებს სთავაზობს:

 • მაღალი ხარისხის და კონკურენტუნარიან ცოდნას, რეგიონის სპეციფიკასთან ადაპტირებისა და აგრეთვე შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნილებების შესაბამისად;
 • სტუდენტები შეძლებენ მიღებული თეორიული ცოდნის წარმატებით გამოყენებას პრაქტიკული  მუშაობის დროს;

ფაკულტეტზე მოქმედებს ეკოლაბორატორია:

პროექტის კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება (CCADM) ფარგლებში, რომელსაც CENN ახორციელებს USAID-ის დაფინანსებით, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიხსნა ახლადაღჭურვილი ეკოლაბორატორია, რომლითაც, სასწავლო და სამეცნიერო მიზნებისათვის, ისარგებლებენ როგორც უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, ასევე რეგიონში არსებული გარემოსდაცვითი ორგანიზაციები.

usad

MCC

ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები დასაქმდებიან:

 • სამთავრობო და არასამთვარობო სექტორში, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, საჯარო სკოლებში, ეკოლოგიური მიმართულების არასამთავრობო ორგანიზაციებში;
 • ერონულ პარკებში, ტყეპარკებში, ნაკრძალებში; გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების, სოფლის მეურნეობის სამინისტროებში; სხვადასხვა ტიპის მონიტორინგის სამსახურებში; გარემოს დაცვის მიმართულების რეგიონულ სამსახურებში;
 • ადგილობრივი მმართველობის ან თვითმმართველობის ორგანოებში აბასთუმნის ასტრო-ფიზიკურ ობსერვატორიაში – სათანადო დამატებითი კვალიფიკაციის მიღების შემთხვევაში.