დადგენილებები

დადგენილება #62 – მასობრივი კომუნიკაციისა და ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის გაუქმების შესახებ
დადგენილება #61– მასწავლებლის მომზადების დაგანმანათლებლო პროგრამაზე  2018-2019 სასწავლო წლის კალენდრის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #66 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #67 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #68  – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 25 დეკემბრის #71 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაში”, ,,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამასა და ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებში” ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #69 -,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლისა და მოწვეული სპეციალისტის სააუდიტორიო დატვირთვის ზღვრული ოდენობების განსაზღვრის შესახებ” სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 04 თებერვლის #8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #70 -სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #71-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარგლებში არსებული ჟურნალის ,,ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია – History, Archaeology, Ethnology” გაუქმების შესახებ ნ. ახალკაცის მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე
დადგენილება #72 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დამატებითი მიღების გამოცხადების თაობაზე
დადგენილება #73-,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და თანახელმძღვანელის წლიური აკადემიური დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების წესის დადგენის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2014 წლის  24 სექტემბრის #64 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 
დადგენილება #19– პოეზიის სახალხო დღესასწაულთან – შოთაობასთან დაკავშორებით, გაზეთ “ლიტერატურული მესხეთი”-ს ლიტერატურული კონკურსისთვის თანხის გამოყოფის თაობაზე 
დადგენილება #20– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #21– “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი ბიუჯეტის და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულების ბიუჯეტების შედგენის წესში” ცვლილების შეტანის თაობაზე 
დადგენილება#22სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს ზოგიერთი სტუდენტი წევრისთვის საბჭოს წევრის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
დადგენილება#23– ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტის ხატია გელაშვილისათვის სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების დადასტურების შესახებ
დადგენილება #24 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსების გახსნის შესახებ დადგენილება #25“დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და თანახელმძღვანელის წლიური აკადემიური დატვირთვის ოდენობისა და შრომის ანაზღაურების წესისი დამტკიცების შესახებ” წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #26– ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის დამატებით ცეცხლფარეშის მოვალეობის შესრულების დაკისრებისა და დანამატების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება #27– “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის რარიტეტული (იშვიათი და ძვირფასი) ფონდის განსაზღვრებისა და რარიტეტული წიგნების შერჩევის წესი”-ს დამტკიცების შესახებ 
დადგენილება #28 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უძრავ ქონებაში შემავალი ფართების იჯარით გაცემისა და მასში არსებული მოძრავი ქონების მოიჯარისათვის სასყიდლით სარგებლობაში (ქირავნობის ხელშეკრულებით) გადაცემის შესახებ 
დადგენილება #29– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების (ქ. ახალქალაქში აღმაშენებლის ქ. N119-ში მდებარე კორპუსთან მისასვლელი გზის), გადაცემის შესახებ
დადგენილება #30– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
დადგენილება #31– ვეტერინარიის ინტეგრირებული საბაკალავრო – სამაგისტრო საგანმანატლებლო პროგრამის მოსამზადებელი ჯგუფის შექმნის შესახებ
დადგენილება #32 –,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 13 მაისის # 52/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ პროექტის მიღების თაობაზე
დადგენილება #33 – განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტის ცირა ფილიშვილისთვის  სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების დადასტურების შესახებ
დადგენილება #34 – ,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და თანახელმძღვანელის წლიური აკადემიური დატვირთვის ოდენობისა და შრომის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ” წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის #35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #35 -,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლისა და მოწვეული სპეციალისტის სააუდიტორიო დატვირთვის ზღვრული ოდენობების დამტკიცების შესახებ” წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 24 თებერვლის #6 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 

სწრაფი წვდომის ბანერები