ბრძანებები

 

 

ბრძანება #11 “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა წარმომადგენლის ასარჩევად არჩევნების დანიშვნის შესახებ”

ბრძანება #1 – ფაკულტეტებზე საქმისწარმოების გეგმიური მონიტორინგის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება #2-313 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #2-303 -სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #2-04 – ,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ” რექტორის 2018 წლის 25 დეკემბრის #2/315 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #2-05 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ

ბრძანება #3 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #4 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენლის ასარჩევად არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #5 – სპეციალური საჭიროების მქონე პირების ინდივიდუალური მომსახურებისთვის სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის თანამშრომლების გამოყოფის შესახებ

ბრძანება #6 –  სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მუშაობის განრიგის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება #8 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ დანართი 1; დანართი 2;  დანართი 3;  დანართი 4

ბრძანება #2-89 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე რევაზი თაქთაქიძის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვის შეახებ