ბრძანებები

ბრძანება #11 “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა წარმომადგენლის ასარჩევად არჩევნების დანიშვნის შესახებ”

ბრძანება #2-313 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში აკადემიური სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #2-303 -სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება #1 – ფაკულტეტებზე საქმისწარმოების გეგმიური მონიტორინგის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება #2-04 – ,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ” რექტორის 2018 წლის 25 დეკემბრის #2/315 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება #2-05 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი სტუდენტისათვის სტუდენტის სტატუსის აღდგენის შესახებ