სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

 

 

 

 

  1. 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

 მობილობის ვადები:

1.1 სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2 მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან) განათლების ხარისხის

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3 კრედიტების აღიარება მობილობის საუნივერსიტეტო კომისიის მიერ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4 ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

შიდა მობილობა (29 აგვისტო -30 სექტემბერი)

1.5 შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6 მობილობის საუნივერსიტეტო კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7 ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ

  1. სასწავლო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა დოქტორანტურა)

2.1 ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (ბაკალავრიატის პირველკურსელთათვის) 29 აგვისტო –30 სექტემბერი

2.2 მისაღები გამოცდები მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში – 10-14  სექტემბერი

2.3 პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების რეგისტრაცია – 17-19 სექტემბერი

2.4 სასწავლო თანხის გადახდის გრაფიკი:

პირველი ეტაპი – 29 აგვისტო – 30 ოქტომბერი მეორე ეტაპი – 1 ნოემბერი –28 დეკემბერი

2.5 სააუდიტორიო მეცადინეობა – 17 სექტემბერი – 28 დეკემბერი

2.6 შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.7 საშობაო არდადეგები – 2018 წლის 29 დეკემბერი – 2019 წლის 7 იანვარი

2.8 საგამოცდო სესიების პერიოდი – 2019 წლის 8-25 იანვარი

2.9 არდადეგები – 2019 წლის 28 იანვარი – 3 თებერვალი

2.10 დამატებითი საგამოცდო სესიის პერიოდი -2019 წლის 4-15 თებერვალი

  1. 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები
  2. მობილობისვადები:

1.1 სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე–განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2 მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან) – განათლების ხარისხის

განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3 კრედიტების აღიარება მობილობის საუნივერსიტეტო კომისიის მიერ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4 ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენა – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

შიდა მობილობა (11-28 თებერვალი)

1.5 შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6 მობილობის საუნივერსიტეტო კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7 ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ

  1. სასწავლო სემესტრის ვადები(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სასწავლო თანხის გადახდის გრაფიკი:

პირველი ეტაპი –25 თებერვალი – 31 მარტი, მეორე ეტაპი – 1 აპრილი – 5 ივნისი

2.2 სააუდიტორიო მეცადინეობა – 25 თებერვალი – 7 ივნისი

2.3 შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.4 საგამოცდო სესიების პერიოდი – 10-28 ივნისი

2.5 დამატებითი გამოცდები – 1-5 ივლისი,  2-13 სექტემბერი

 

სწრაფი წვდომის ბანერები